เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจและได้เข้าร่วมงานเสวนาในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นอย่างดี ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)